Regulamin uczestnictwa

Regulamin dotyczy warunków uczestnictwa w Szkole Action Learning, prowadzonej przez WIAL Poland- polski oddział Światowego Instytutu Action Learning.

 1. Szkoła składa się z 2 modułów:
  • Foundations (Podstawy)- 2 dni
  • CALC (Certified Action Learning Coach)- 3 dni.
 2. Zakończenie Szkoły potwierdzane jest dyplomem zgodnym z wymogami Światowego Instytutu Action Learning (WIAL- World Institute for Action Learning).
 3. Szkołę (oba moduły) można odbyć w ramach jednej edycji lub rozłożyć udział w poszczególnych modułach na nie dłużej niż 12 miesięcy.
 4. Szkoła jest programem akredytowanym przez Światowy Instytut Action Learning i jest pierwszym z etapów certyfikacji w nim.
 5. WIAL Poland zobowiązuje się przez czas trwania Szkoły do:
  • spełnienia wymagań wynikających z programu,
  • zapewnienia trenera posiadającego odpowiednie kwalifikacje,
  • zapewnienia materiałów szkoleniowych do zajęć,
  • zapewnienia sali i niezbędnego wyposażenia do realizacji programu,
  • zapewnienia lunchu oraz napojów gorących i zimnych podczas „przerw kawowych”
  • zapewnienia obsługi administracyjnej.
 6. Warunkiem otrzymania dyplomu jest obecność na całości szkolenia oraz skuteczne przeprowadzenie minimum dwóch pełnych sesji Action Learning w jego trakcie, do czego każdy uczestnik zostanie stosownie przygotowany.
 7. Konieczność opuszczenia części zajęć należy ustalić indywidualnie z trenerem prowadzącym.
 8. We wszelkich sprawach spornych i niejasnych uczestnik może konsultować się z prowadzącym zajęcia.
 9. Gwarantem rezerwacji miejsca na zajęciach jest wniesienie opłaty, której szczegóły uczestnik otrzyma po przesłaniu zgłoszenia.
 10. Udział w zajęciach umożliwia wpłata pełnej kwoty nie później niż do 21 dnia przed rozpoczęciem zajęć. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu środków na konto bankowe WIAL Poland. Jeśli opłata nie zostanie uzupełniona do tego dnia, miejsce dla uczestnika nie będzie gwarantowane.
 11. W przypadku nieuregulowania opłaty uczestnik nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach.
 12. Nieobecność na części lub całości zajęć nie zwalnia z opłaty za opuszczone godziny nauki.
 13. Nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć WIAL Poland prześle potwierdzenie, że zajęcia, na które dany uczestnik jest zapisany odbędą się.
 14. Jeśli zajęcia zostaną odwołane, wówczas uczestnik, który uiścił opłatę ma możliwość przenieść swój udział na jedną z kolejnych edycji lub otrzymać zwrot wpłaconej sumy.